კლებადი აუქციონი

კლებადი აუქციონი მომხმარებელს აძლევს საშუალებას შეარჩიოს
ავტომობილიმისთვის ხელსაყრელ ფასად.

ავტომობილს ღირებულებას ყოველ 7 დღეში
ერთხელ აკლდება 5%.

ყოველ კვირა

ავტოჰაბის ყველა ავტომობილი წინასწარ შემოწმებულია და მინიჭებული აქვს ავტოჰაბის ექსპერტების შეფასება 5 ქულიანი სისტემით.

სალიკვიდაციო პირობები

აუქციონში მონაწილე ავტომობილის ღირებულების
ქვედა ზღვარი არ ჩამოვა სალიკვიდაციო
ღირებულების დაბლა.შესაბამისად, აუქციონის
ფარგლებში ავტომობილის ფასის კლება
გაგრძელდება საბაზრო ღირებულებიდან,
სალიკვიდაციო ღირებულებამდე.

საწყისი
ფასი
30 600

საბოლოო
ფასი
15 708

კლებად აუქციონში მონაწილე ავტომობილები

ნახვა